ANUNȚ ocupare prin transfer la cerere a funcției publice de conducere de SECRETAR COMUNĂ - 17.01.2017

ROMÂNIA
JUDETUL BACĂU
UAT COMUNA PODU TURCULUI
E - mail: primarie@poduturcului.ro
Pag. WEB: http://www.comunapoduturcului.ro
Tel./fax - 0234-289 226_______________________________
Nr. 281/ 17.01.2017

 

ANUNŢ


În cadrul UAT COMUNA PODU TURCULUI funcția publică de conducere de SECRETAR COMUNĂ, este vacantă începând cu data de 01.02.2017.

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (2) lit. „c", coroborat cu art. 90 alin. (1) lit. a), alin. (2), (5) și (6) din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și art. 148 şi art. 149, alin. (1) - (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, anunţă ocuparea, prin transfer la cerere, a funcției publice de conducere de SECRETAR COMUNĂ.

La art. 90, alin. (5) și (6) din din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
„ (5) Transferul la cerere se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional sau într-o funcţie publică de nivel inferior, în urma aprobării cererii de transfer a funcţionarului public de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice la care se solicită transferul. În acest caz, transferul poate avea loc numai între autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică centrală, între autorităţi administrative autonome ori, după caz, între autorităţi sau instituţii publice din administraţia publică locală.
(6) În cazul funcţionarilor publici de conducere, transferul se poate realiza pe funcţii publice de conducere de acelaşi nivel sau, după caz, de nivel inferior, ale căror condiţii de ocupare şi experienţă profesională necesară în vederea ocupării sunt similare cu cele ale funcţiei de pe care se efectuează transferul, cu respectarea prevederilor alin. (2), (4) şi (5). Autorităţile sau instituţiile publice între care se realizează transferul sunt obligate să verifice îndeplinirea condiţiei de similaritate a condiţiilor de ocupare şi a experienţei profesionale."

Condiții generale de ocupare a funcției publice de conducere vacante:
- Să fie numit într-o funcție de conducere similară;
- Să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- nu a fost sancționat disciplinar.

Condiţii specifice de ocupare a funcției publice de conducere vacante:

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice sau administrative;
• 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
• Studii de master sau post universitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor.

Documente necesare şi dată limită:
Funcţionarii publici interesați sunt invitaţi să depună la Compartimentul resurse umane din Cadrul UAT Comuna Podu Turcului, sau pe adresa de e-mail primarie@poduturcului.ro, în termen de 20 de zile de la publicarea prezentului anunţ, următoarele documente:
- cerere de transfer;
- CV în format european;
-copie act de identitate;
- acte doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor specifice postului pentru care candidează;
- copie carnet de muncă și/ sau adeverință tip ANFP;
- copie după actul administrativ din care să reiasă funcția publică ocupată de candidat și înstituția angajatoare.

Functionarii publici interesati, care indeplinesc conditiile mentionate mai sus, vor depune cererile de transfer, insotite de curriculum vitae in format european, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet și la sediul institutiei noastre, adică în perioada de 17.01.2017 - 06.02.2017, potrivit prevederilor art. 149 alin. (4) din HG 611/2008, la Compartimentul resurse umane din cadrul UAT Comuna Podu Turcului, program zilnic intre 8.00 - 16.00.

În situatia in care sunt depuse mai multe cereri de transfer se va organiza un interviu, potrivit prevederilor art. 90 alin. (7) din Legea nr.188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Data, locul si ora sustinerii interviului vor fi afisate pe pagina de internet și la sediul institutiei noastre.
În cazul în care există un singur funcțiionar public înscris pentru ocuparea prin transfer la cerere a funcției publice vacante, acesta va fi declarat admis, aprobându-i-se solicitarea de transfer la cerere de către conducătorul UAT Comuna Podu Turcului.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0234/ 289.226.

Afișat astăzi 17.01.2017 pe pagina de internet www.comunapoduturcului.ro și la sediul institutiei noastre.


Primar,
Gelu Cioravă

 

 

 

Înapoi